• כלים לשירותך
 • עקבו אחרינו
 • כניסה לחשבון שלי
האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית ואסתטית
Israel Society of Plastic Surgeons
יו"ר האיגוד:
פרופ' יוסף חייק

מזכיר:
ד"ר אריאל טיסונה

גזבר:
ד"ר נמרוד פרידמן

תקנון האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית ואסתטית

א. שם האיגוד: האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית ואסתטית.

The Israeli Society of Plastic and Aesthetic Surgery
 

ב.  תוקף וסמכות

 1.   האיגוד הינו חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), מוקם מתוקף תקנון הר"י ויונק את סמכויותיו מתקנות אלו.
 2. כל תקנה מתקנון האיגוד שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנון הר"י, מדיניותה או פעולותיה - בטלה מעיקרה.
 3. כל החלטה ו/או פעולה מהחלטות של האיגוד שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת למדיניות הר"י, החלטותיה או פעולותיה - בטלה מעיקרה.
   

ג.  מטרות האיגוד

 1. קיום מסגרת ארגונית מקצועית לרופאים העוסקים בכירורגיה פלסטית בישראל.
 2. קידום ופתוח המקצוע בתחום הטפול, ההוראה והמחקר.
 3. שמירה על זכויות המקצוע והכרתו במשור המקצועי והציבורי.
 4. ארגון פגישות מדעיות, ימי עיון, והשתתפות בכנסים.
 5. טיפוח קשרים עם חברות וארגונים לאומיים ובינלאומיים העוסקים בנושאים הקשורים במקצוע.
 6. יעוץ לגורמים הציבוריים ברפואה הישראלית (משרד הבריאות, הר"י, צ.ה.ל,. ועוד ) בכל הנושאים הקשורים במקצוע.
 7. ייצוג חברי האיגוד בפני הגופים המקצועיים והמדעיים של הר"י.
 8. יצירת ארגון גג לארגונים נילווים.
 9. מיצוב חברי האיגוד כרופאים שהם ברי הסמכא בנושאים הקשורים בכירורגיה פלסטית בעיני הציבור.
   

ד.  חברּות

החברות באיגוד מותנית בחברות בהר"י, למעט חבר שלא מן המניין וחבר כבוד. בחברה שלושה

סוגי חברות: חבר מן המניין, חבר שלא מן המניין, וחבר כבוד:

 1. כחבר מן המניין - יוכלו להתקבל רק רופאים חברי הר"י בעלי תואר מומחה בכירורגיה פלסטית, ורק הם יוכלו לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד. הזכות להיבחר לתפקידים ביצועיים, כגון יו"ר האיגוד, מזכיר האיגוד או גזבר האיגוד, מחייבת כי עיקר עיסוקו בפועל של הרופא יהיה ברפואה פלסטית.
 2.  כחבר שלא מן המניין ( Member -(Corresponding יוכל להתקבל רופא חבר הר"י, מתמחה בכירורגיה פלסטית.

  חברים שלא מן המניין יוכלו ליהנות מכל הזכויות כחברים מן המניין, להוציא:
  הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד, ולהצביע בכל העניינים הנוגעים בחברי האיגוד חברי איגוד אשר נעדרים מן הארץ לתקופה העולה כמו כן, ימנו בקטגוריה זו או במקצוע.
  על שנתיים ועל כן פטורים מתשלום מיסים לאיגוד.

אשר האיגוד מבקש להביע את הוקרתו אליו,

 

3.  חבר כבוד Member) Honorary ) – חבר,

בשל תרומתו המיוחדת למקצוע בארץ. מועמדות לחברות של כבוד תתקבל על ידי ועד האיגוד ברוב של שני שלישים מחברי הוועד, לפחות, ותאושר על ידי המליאה ברב של שני שלישים לפחות.

 

ה.  נוהלי קבלה

 1.  רופא חבר הר"י, המעוניין להתקבל כחבר באיגוד, יגיש בקשה לוועד דרך מזכירת האיגוד לא יאוחר מ66- יום טרם האסיפה הכללית. יש להגיש צלום רישיון לעסוק ברפואה, תעודת מומחה בכירורגיה פלסטית וכן המלצה מ2- חברי האיגוד.
 2. הוועד יחליט על קבלת הבקשה או על דחייתה וכן על סוג החברות. ההחלטה על הדחייה, תימסר למועמד בכתב
 3. על הוועד לנמק את החלטתו, אם החליט לדחות את הבקשה, ולאפשר לחבר הזדמנות נאותה להופיע בפני האסיפה הכללית ולטעון את טענותיו. כמו כן, תינתן אפשרות ערעור על החלטת האסיפה לבית הדין של הר"י, והכרעתו תהיה סופית.
 4. קבלת מועמד לחברות, כולל חברות של כבוד, חייבת להיות ברב של שני שלישים של חברי האסיפה הכללית. המועמד כחבר מן המניין, יוצג אישית לאסיפה על ידי אחד מן החברים המכיר אותו מעבודתם המשותפת. ההצבעה תהיה גלוייה, אלא אם כן, רב חברי האסיפה יבקשו לבצע הצבעה חשאית. זכות ההצבעה והזכות לבחור ולהבחר (על פי סעיף ו' תת סעיף 2 ) של החבר החדש ייכנסו לתקפן למחרת האסיפה בה התקבל כחבר מן המניין.
 5. המבקש להתקבל כחבר לאיגוד מתחייב לקבל עליו את תקנון האיגוד.
 6. ערעור על אי הקבלה יוגש לועדת הביקורת. ערעור על ועדת הביקורת יוגש לבית הדין של הר"י שהחלטתו תהיה סופית.

 

ו.  זכויות וחובות

 1. כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים של האיגוד.
 2. השתתפות באסיפה הכללית, זכות ההצבעה והזכות לבחור ולהיבחר שמורה לחבר מן המניין בלבד. למוסדות האיגוד ייבחרו רק חברי הר"י, שאין להם חובות כספיים לאיגוד ולהר"י .
 3. ועד האיגוד רשאי לאסור השתתפות בבחירות לאיגוד על חבר שלא השלים את חובת תשלומיו לאיגוד לתקופה של 24 החודשים שלפני מועד עריכת הבחירות.
 4. על כל חבר למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות האיגוד.
   

ז.  הפסקת חברות

 1. לפי בקשה בכתב מהחבר לוועד האיגוד.
 2. עקב הוצאתו או יציאתו מהר"י, מכל סיבה שהיא.
 3. הוועד רשאי להוציא חבר מהאיגוד במקרים הבאים:

א) אם שוכנע, כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת החבר.
ב) אם לא שילם את דמי החברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לאיגוד במשך 24 חודשים, על אף שניתנו לו שלוש אזהרות בכתב ועל אף שחלפו שלושים ימים, לפחות, בין אזהרה לאזהרה.
ג) אם שוכנע הוועד, כי החבר הפר את תקנות ו/או משמעת האיגוד ו/או פעל בניגוד למדיניות האיגוד או בניגוד למדיניות הר"י ו/או בניגוד להחלטות האיגוד או בניגוד להחלטות הר"י ו/או הפר את תקנות האיגוד או את תקנון הר"י ו/או גרם נזק חומרי או מוסרי לאיגוד או להר"י בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון על ידי בית משפט מוסמך או ועדת האתיקה של הר"י.

4. בכל מקרה שתעמוד שאלת הוצאת חבר מן האיגוד, יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב, ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו. אם החליט הוועד על הוצאת חבר, יודיע לו על כך בכתב.

5)  רשאי החבר לערער על החלטה זו בפני ועדת הביקורת בתוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה על ידי הוועד.

6)  ועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת החבר מהאיגוד. החבר יהיה רשאי לערער על החלטה זו, בפני בית הדין של הר"י.

7) האסיפה הכללית, בהמלצת הוועד, רשאית ברוב קולות החברים להשעות, או להפסיק את חברותו של חבר באיגוד. הודעה על דיון זה במסגרת האסיפה חייבת להישלח לחברים שלושים ימים, לפחות, לפני מועד האסיפה.
 

ח.  מוסדות האיגוד:

1) מוסדות האיגוד הם:

א) אסיפה כללית;

ב)  ועד, המונה 3 חברים, ובהם יו"ר, מזכיר, וגזבר;

ג)  ועדת ביקורת, הכוללת שלושה חברים;

ד) ועדת בחינות שתמנה יו"ר ו2-4- חברים.

ה)  ועדות משנה, שייקבעו לפי הצורך על ידי ועד האיגוד.

 

2)  האסיפה הכללית

א) אסיפה כללית של האיגוד תתקיים אחת לשנה. מועד האסיפה ומקומה ייקבעו על ידי

הוועד. ההזמנות יישלחו לכל החברים, בדואר רגיל או אלקטרוני, שלושים ימים, לפחות, לפני המועד שנקבע. הוועד יידע את הר"י בדבר קיומה ומועדה של האסיפה

ויזמינה להשתתף באסיפה. ההזמנות יפרטו את סדר היום של האסיפה או, לחלופין,

יפנו את החברים למקום שבו מפורסם סדר היום.

סדר היום ייקבע על ידי הוועד. נושא שלא נכלל בסדר היום, כפי שפורסם,

לא יידון באסיפה, אלא אם כן החליטה על כך האסיפה ברוב קולות המשתתפים.

ב) האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי, אם יהיו נוכחים בה מחצית, לפחות, מחברי האיגוד בעלי זכות ההצבעה. אם בזמן שנקבע לא יהיה מניין חוקי כנ"ל, תידחה האסיפה

הכללית למשך חצי שעה, ואז תתקיים, ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים. זכות

ההצבעה שמורה לחברים מן המניין בלבד.

ג)  החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות הנוכחים. ההצבעות יהיו בהרמת ידיים, אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על ידי רב

המשתתפים. אם הדעות בהצבעה יהיו שקולות - יכריע היו"ר.

ד)  תפקידי האסיפה הכללית הם:

(1) קבלת דו"ח על פעילות הוועד, כולל דו"ח כספי;

(2) בחירת יו"ר וחברי ועד אחת ל2- שנים (אלא אם הוחלט על ביצוע הבחירות באמצעות המערכת האלקטרונית של הר"י;)

(3) דיון והחלטה בנושאים שעל סדר היום;

(4) התוויית, הנחיות, ודרכי פעולה לוועד ופעילות האיגוד עד לאסיפה הבאה.
 

3)  אסיפה כללית שלא מן המניין.

הוועד יוכל לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת, והוא חייב לעשות זאת בתוך חודש ימים מיום קבלת דרישה בכתב, או בדואר אלקטרוני, מאת מחצית מהחברים מן המניין של האיגוד. אסיפה זו תהיה חוקית בתנאים כפי שנקבעו, עבור אסיפה כללית מן המניין.

 

4)  יו"ר האיגוד

היו"ר ייבחר באסיפה הכללית, ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות ההצבעה, לכהונה בת שנתיים.

כדי לאפשר העברה מסודרת של התפקיד, היו"ר הפורש יסייע ליו"ר החדש בתקופה הראשונה לכהונתו, אם כנספח או כחבר ועד, אם ייבחר לכך. תבוטל שנת החפיפה.

היו"ר, כמו גם חברי הועד, חייבים להיות חברי איגוד במשך 5 שנים לפחות ביום הבחירה. מתפקידו של היו"ר לייצג את האיגוד בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל, לכהן כיו"ר ועד האיגוד, ולהיות אחראי לפעילויות האיגוד למיניהן. בהיעדרו, ימלא את מקומו מזכיר האיגוד.

 

 

5)  ועד האיגוד

א) חברי הוועד ייבחרו על ידי האסיפה הכללית לתקופה של שנתיים, (בהתאמה ליו"ר.) יבחרו ה2- שקבלו את מירב קולות המצביעים. ולא יוכלו לכהן יותר

משתי קדנציות רצופות. לאחר מכן, תידרש תקופת צינון של קדנציה אחת, לפחות, אלא

אם כן יהיה אחד מהם מועמד ליו"ר, שאז לא תידרש תקופת צינון.

מתפקידו של הוועד לייצג את האיגוד, ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית.

לחברי ועד זכאים להיבחר רק חברים מן המניין.

הוועד יבחר בישיבתו הראשונה מזכיר וגזבר.

היו"ר יכנס את ישיבות הוועד ויקבע את סדר היום.לפחות . ישיבות

 

ב)  ישיבות הוועד יהיו חוקיות רק כאשר משתתפים בהן 2 מחברי הועד

הוועד יתקיימו פעמיים בשנה, לפחות.

במקרה של שוויון קולות בהצבעת הוועד - יכריע קולו של היו"ר.

 

הוועד יתעד את החלטותיו, והנימוקים שבצידם, בפרוטוקולים כתובים.

 

ג)  הוועד יכהן בתפקידו עד שייבחר ועד חדש על ידי האסיפה הכללית של הארגון. אסיפה

כללית רשאית להחליף את הוועד לפני תום תקופת כהונתו ברוב של שני שלישים. במקרה ופחת מספר חברי הוועד לפני תום כהונתם עד למטה משלושה חברים, ייכנסו חברי הוועד הנותרים, בתוך 66 ימים ישיבה ויבחרו בחבר שקבל את המקום השלישי במניין הקולות בהצבעה האחרונה. אם אין מועמד כזה, או שאיננו מעוניין, יכנס הועד

תוך 66 יום אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על הרכב הוועד החדש.

ד)   ועד  האיגוד  לא  יוכל  לקבל  כל  החלטה  הנוגדת  ו/או  שאינה  מתיישבת  עם

תקנונה, מדיניותה, החלטותיה או פעולותיה של הר"י.

ה)   חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לאיגוד.

 

חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך אישורים מתאימים.

ו)  חבר ועד האיגוד שנעדר מארבע ישיבות רצופות, ללא סיבה סבירה, ייחשב כמתפטר מתפקידו, ותופסק כהונתו, ובלבד שתישלח אליו התראה מתאימה ותינתן לו ההזדמנות

לטעון את טענותיו בפני הוועד.

ז) התפטר חבר ועד האיגוד מתפקידו או שנבצר ממנו להמשיך לכהן בתפקידו מכל סיבה שהיא, יבוא במקומו החבר שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר

אחרי חברי הוועד המכהנים בבחירות לאיגוד.

ח) ועד האיגוד מחויב בכל ההתחייבויות המשפטיות (כספיות וחוזיות) שנטל על עצמו הוועד היוצא של האיגוד, ובלבד שנתקבלו בהתאם לתקנון הר"י, אלא אם כן פעל הוועד היוצא בניגוד לתקנון האיגוד או בניגוד לתקנון הר"י, וזאת בכפוף לכל דין.

 

6)  גזבר

גזבר האיגוד ייבחר על ידי היו"ר מבין חברי הועד ויהיה אחראי, בין היתר, לטיפול בדמי החבר באמצעות תיאום מנגנון גביית דמי החבר מול הר"י, קבלת עדכונים ביחס למספר החברים המשלמים וסיוע למשלוח דרישות ואזהרות לחברים שאינם משלמים. הגזבר אחראי לשימוש מושכל בכספי האיגוד, לניהול התנועות הכספיות של האיגוד ולהעברת מסמכים כגון חשבוניות והעתקי המחאות למחלקת הנהלת חשבונות בהר"י. הפעילות

הכלכלית של האיגוד תתבצע אך ורק בתיאום עם מחלקת החשבונות בהר"י. מתפקיד הגזבר

להגיש לוועד ולאסיפה הכללית דו"ח על פעילות זו.

בהיעדר הגזבר, ימלא את מקומו יו"ר האיגוד או המזכיר.
 

7)  מזכיר

מזכיר האיגוד ייבחר על ידי יו"ר האיגוד. מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות הוועד; לבצע את ההתכתבויות של האיגוד, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם, וכמו כן עליו להודיע לחברים

על פגישות, אסיפות ותוכניות.

בהיעדר המזכיר ימלא את מקומו, הגזבר או יו"ר האיגוד.

 

8)  ועדת ביקורת

האסיפה הכללית תבחר שלושה חברים, שיהוו את ועדת הביקורת. תפקידי הוועדה יהיו

לבדוק את כל העניינים הכספיים של האיגוד ואת חוקיות ההחלטות.

 

9)  ועדת בחינות:

האסיפה הכללית תבחר יו"ר לוועדת הבחינות ו2-4- חברי ועדה.

האסיפה הכללית או הוועד רשאים להקים ועדות נוספות, לפי הצורך.

ועדות אלו יהיו כפופות לוועד האיגוד

)16

כל החלטה ותקנה מהחלטות ותקנות ועדות המשנה של האיגוד, אשר אינן מתיישבות ו/או

סותרות ו/או מתנגדות לתקנות ולהחלטות ועד האיגוד - בטלות מעיקרן.

נושאי משרה באיגוד חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי האיגוד וכלפי הר"י.

)11 ניגוד עניינים נושא משרה באיגוד, שפעל תוך ניגוד עניינים ו/או בניגוד להחלטות הוועד או בניגוד להחלטות הר"י ו/או בניגוד לטובת האיגוד ו/או הר"י - רשאי הוועד באישור ועדת הביקורת

לדרוש את העברתו מתפקידו, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו,

ורשאי הוועד להתלונן כנגדו בלשכה לאתיקה של הר"י.

ככלל, הסמכות להעביר חבר ועד או חבר ועדת הביקורת שנבחר באסיפה כללית מתפקידו, מסורה לאסיפה הכללית. הסמכות להעביר את המזכיר או הגזבר מתפקידיהם ככאלה מסורה לוועד האיגוד בהחלטה מנומקת, שנתקבלה ברוב קולות. על החלטת האסיפה הכללית או ועד

האיגוד ניתן לערער בפני בית הדין של הר"י והחלטתו תהיה סופית.

 

ט.  כספים:

)1  תקציב האיגוד וגובה מסי החבר שיוטלו על חברי האיגוד ייקבעו על ידי   הוועד. שיעור

מסי החבר ייקבע באישור הוועד המרכזי של הר"י, וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת

אישור מוקדם של הר"י. הוועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלום  למטרה מיוחדת, ובלבד

שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית    ואישור הוועד המרכזי של הר"י.

)2  חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מסי חבר.

)3  יו"ר האיגוד,הגזבר, והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של האיגוד בתקופת

כהונתם. על המחאות האיגוד להיות חתומות על ידי שני מורשי חתימה.

)4 מורשה חתימה, שנבצר ממנו למלא את תפקידו לתקופה ארוכה משלושה חודשים, מכל סיבה שהיא (כגון יציאה לחו"ל) - תבוטל חתימתו בחשבון האיגוד בבנק, וועד האיגוד ימנה

תחתיו מורשה חתימה אחר מקרבו.

)5  העברת התפקיד בין הגזברים והחלפת מורשי חתימה באיגוד לאחר הליך בחירות, יתבצעו

במהירות האפשרית לאחר מועד הבחירות ובתוך 36 ימים, לכל המאוחר, לאחר מועד קיומן.

 

י.  אישור ושינויים בתקנון

)1  תקנון זה יאושר על ידי האסיפה הכללית ברוב פשוט .

)2 שינויים בתקנון יוכלו להיעשות ברוב פשוט באסיפה הכללית. כל הצעה לשינוי התקנון, תובא בכתב או בדואר אלקטרוני, על ידי הוועד ותישלח לכל

החברים עד 36 ימים לפני האסיפה הכללית. השינויים המוצעים יובאו לדיון בפני האסיפה הכללית, ושינויים שהתקבלו ברוב הדרוש יצוינו במפורש בפרוטוקול האסיפה ויקבלו את אישור הוועד המרכזי והיועץ המשפטי

בהר"י, בטרם ייכנסו לתוקף.

ועד האיגוד ידאג להעביר להר"י תקנון מעודכן, הכולל את כל השינויים שנתקבלו ואושרו.

 

יא. פירוק האיגוד

החלטה על פירוק האיגוד תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית וברוב של 75% של החברים

מן המניין. במקרה של פירוק האיגוד, יועבר רכוש האיגוד לוועד המרכזי של הר"י, אשר יעבירו,

לפי שיקול דעתו, לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לאיגוד.
 

יב. פרשנות

סעיפי תקנון זה יהיו נתונים לפרשנות היועץ המשפטי של הר"י, וכל נושא משפטי שאינו מוסדר

בתקנון יקבל מענה במחלקה המשפטית של הר"י.

 

יג. הצבעות אלקטרוניות:

ניתן לבצע הצבעות אלקטרוניות הן ליו"ר, והן לחברי הועד, כמו גם על סוגיות עקרוניות שועד האיגוד יקבע, שלא ניתן לחכות להחלטה בעניינן עד האסיפה הכללית הקרובה. ההצבעה תהיה

תוך שמוש במערכת האלקטרונית המובנית, שתיוחד לצורך זה על ידי הר"י.
(אם כי בשלב זה המערכת האלקטרונית תומכת רק בבחירות לנושאי תפקידים, לא בהצבעה על סוגיות)כל הנאמר בתקנון זה, הנכתב בלשון זכר, מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.
 

נוהל בחירות באיגוד

.1  הבחירות תהיינה ישירות ליו"ר, ונפרדות ל2- חברי הועד האחרים, מבין השניים שיזכו

במירב הקולות, יבחר היו"ר את המזכיר והגזבר.

.2  96 ימים טרם עריכת בחירות באיגוד, ימנה ועד האיגוד ועדת בחירות בת שלושה חברים

בלתי תלויים, שאינם מועמדים לתפקיד נושא משרה באיגוד.

.3 ועדת הבחירות תיידע את כל חברי האיגוד בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ו/או לתפקיד חבר בוועד האיגוד, ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד לתפקיד

לעמוד. הגשת המועמדויות לוועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ45- ימים לפני מועד

הבחירות.

.4 הבחירות יהיו חשאיות. הוועד ּוועדת הבחירות יקבעו את אופן הבחירות כבחירות אישיות במסגרת האסיפה הכללית או, לחלופין, כבחירות אלקטרוניות באמצעות המערכת שפותחה

לשם כך בהר"י.

.5 ועדת הבחירות, בשיתוף מחלקת איגודים מדעיים בהר"י, תכין רשימה של כל החברים מן המניין הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד, על-פי הקריטריונים המפורטים בתקנון

הר"י ובתקנון האיגוד.

.6   לא יאוחר מ36- יום טרם עריכת הבחירות, תשלח ועדת הבחירות לחברים הזמנה לבחירות, שתכלול את סדרי הבחירות בהתאם לאופן שנקבע. בבחירות אישיות תכלול

ההזמנה לפחות את סדר היום, כולל שעות הפתיחה והסגירה של הקלפי, שמות המועמדים ואופן הצגת מצעם בפני הבוחרים. בבחירות אלקטרוניות תכלול ההזמנה לפחות את ציון הימים והשעות שבהם ניתן יהיה לבחור באמצעות המערכת, הפניה

להסבר על השימוש במערכת ושמות המועמדים בצירוף מצעם.

 

על כל חבר המבקש להסדיר את חובותיו להר"י או לאיגוד לעשות כן עד 36 ימים לפני מועד

הבחירות.

.7

 

בתקופת הבחירות תהיה ועדת הבחירות זמינה לצורך התייעצות והכרעה בנושאים חריגים.

 

.8

 

עם סגירת הקלפיות או סגירת המערכת האלקטרונית, תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות, או תקבל לידיה את תוצאות ההצבעה (בהתאמה.) בספירה ידנית, רשאי כל מועמד

לבקש להציב משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות.

 

.9

 

במקרה של שוויון קולות, יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר. במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות ותכריע בין

המועמדים על-ידי הגרלה או על-ידי קביעת רוטציה בתפקיד, בהסכמת הנבחרים.

 

.16

 

חבר שנבחר כיו"ר וגם כחבר ועד יפנה את מקומו באחד התפקידים, על-פי בחירתו, למי

שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחריו.

 

.11

 

אם מספר המועמדים זהה למספר נושאי המשרה כפי שקבוע בתקנון האיגוד, ניתן לאשר את הרכב הוועד בהצבעה גלויה, ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים להתנגד למינויו של מועמד לתפקיד. על אף האמור בסעיף זה, תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה זה על-פי דרישת

26% לפחות מהחברים בעלי זכות ההצבעה באיגוד.

 

.12

 

ועדת הבחירות תודיע בכתב, בתוך עשרה ימים ממועד הבחירות, את תוצאותיהן ותדווח

עליהן לחברי האיגוד ולהר"י.

 

.13

 

התנהלות הבחירות תהיה תואמת, בכל מצב, את הנאמר בתקנון הר"י ובתקנון האיגוד.

 

.14

ערעור על מהלך הבחירות ותוצאותיהן יוגש לא יאוחר מ14- יום ממועד הבחירות לוועדת

הבחירות של האיגוד. על החלטת ועדת הבחירות להינתן בתוך שבעה ימים ממועד קבלת

.15

 

הערעור. ערעור על החלטת ועדת הבחירות יוגש ליועץ המשפטי בהר"י תוך שבעה ימים

ממועד קבלת החלטת ועדת הבחירות, והכרעתו תהיה סופית.
 

.16 האחריות לביצוע נוהל זה מוטלת על ועד האיגוד.

ברוכים הבאים לאיגוד ישראלי לכירורגיה פלסטית ואסתטית

חברי האיגוד מוזמנים להתעדכן בפעילות האיגוד, לעקוב אחר יומן האירועים, לשלם דמי חבר ועוד
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע עדכני ואמין בתחום כירורגיה פלסטית ואסתטית, להוריד טופסי הסכמה ועוד
איני חבר/ת איגוד